Academic Faculty
 • Li Zheng

  Professor

 • Su Wu

  Prefessor

 • Xiaobo Zhao

  Professor

 • Pei-Luen Rau

  Professor, Vice Dean of Tsinghua GIX Institute

 • Zhizhong Li

  Professor

 • Wei Zhang

  Professor

 • Simin Huang

  Professor

 • Kaibo Wang

  Professor

 • Yan-Fu Li

  Yan-Fu Li

 • Xinguo Zhang

  Professor

 • Jingshan Li

  Professor

 • Lei Zhao

  Professor

 • Ye Cheng

  Associate Professor

 • Ming Yu

  Associate Professor

 • Linning Cai

  Associate Professor

 • Hongxuan Huang

  Associate Professor

 • Ruifeng Yu

  Associate Professor

 • Zhihai Zhang

  Associate Professor

 • Hai Jiang

  Associate Professor

 • Lefei Li

  Associate Professor

 • Qin Gao

  Associate professor

 • Liang Ma

  Associate Professor

 • Tianhu Deng

  Associate Professor

 • Fang He

  Associate Professor

 • Xiaolei Xie

  Associate Professor

 • Chen Wang

  Associate Professor

 • Chen Zhang

  Associate Professor

 • Junlong Zhang

  Associate Professor

 • Zhenglin Liang

  Associate Professor

 • Wei Qi

  Associate Professor

 • Xiwen Bai

  Associate Professor

 • Junyi Liu

  Associate Professor

 • Xiaowei Yue

  Associate Professor

 • Feifan Wang

  Assistant Professor

The Center for Statistical Science of Tsinghua University:
 • Lijian Yang

  Professor

 • Ke Deng

  Associate Professor

 • Dong Li

  Associate Professor

 • Lin Hou

  Associate Professor

 • Sheng Yu

  Associate Professor

 • Hanzhong Liu

  Associate Professor

 • Qian Lin

  Associate Professor

 • Weichi Wu

  Associate Professor

 • Zaiying Zhou

  Associate Professor of Teaching

 • Wanlu Deng

  Associate Professor

 • Tianying Wang

  Assistant Professor

 • Jingyi Zhang

  Assistant Professor

 • Pengkun Yang

  Assistant Professor

 • Jiangdian Wang

  Lecturer

Department of Industrial Engineering, Tsinghua University
Phone: 010-62772989
Fax:010-62794399
E-mail:ieoffice@tsinghua.edu.cn
Address:Shunde Building, Tsinghua University, Beijing 100084


Copyright © 2014-2024 Department of Industrial Engineering, Tsinghua University